۱۳۹۳ آذر ۱۶, یکشنبه

دو تای کودکانه " رضا اکوانیان

دو تای کودکانه

اینجا
هنوز
گاهی
آنقدر
دلتنگ که می شوم
می میرم
...
مثل همیشه
سخت است بدون تو
دو تای کودکانه
کارد دستم می دهد
باید یک بار هم شده انقلاب کنم
با خودم
فکر می کنم چیزی بنویسم

کوتاه شاید ...