۱۳۹۳ آبان ۱۲, دوشنبه

قرار ما زیر پلدر غبار جاده گم شده ای
هزار عاشورا هم برسد
درد ندیدنت تازه است
در غبار جاده خیره می شوم
قرار ما زیر پل
به سینه می کشم
تو را در زنجیر
با تو ،
حبس برای ابد دوست داشتنی است.


رضا اکوانیان