۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه

مادر - رضا اکوانیان


زیر لب می خواند
می خواند که برگردی
نامه ای اگر نیامد
با دلهره ، 
            بلندتر می خواند
جای همه نیامدن ها
درد گلویش را می سوزاند
روُ روُ روُ 
بیُو روُ بیوُ دوُرِت بِگردُم
لب تکانی های مادر تمامی ندارد.