۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

بی قرار - Restless

بی قرار

یکی شدن دلیل نمی خواست
حرف ساده ای است
گم شدن در تو
بر لب هایت خنده می کاری
تازه می شوی
شعر
چای ساده
بدون شکر لطفا
باید غبار را کنار بزنم
نامت را بکارم
جایی برای همیشه

رضا اکوانیان
Restless

To become one needed no justification
It is that simple
To be lost in you
You plant a smile on you lips
Anew you become
Poetry
Plain tea
No sugar please
I need to dust off
To plant your name
In a forever place

reza akvanian