۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

 
با شعرهایی از :
 
طاهر اکوانیان،رضا اکوانیان،سونیا طیبی،نرگس دوست،فرهاد کوه پیما،فاطمه صداقتی نیا،یوسف افشین،احمد جهانبین،حمید روزبهان،حسن خلیلی