۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

خواب

سرش را روی بالش گذاشت و پتو را دور خود پیچید.چند بار روی پهلوی چپ و راست جابه جا شد.بالش دیگری آورد،آرام در آغوش گرفت و روی پهلوی چپ به خواب رفت.صبح،بالش که بیدار شد نگاه کرد دید دیگر نفس نمی کشد.بلند شد،به راه خود ادامه داد و رفت.