۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۵, دوشنبه

گنجشک خشمگین

ناراحت نشو گنجشک خشمگین
قهوه شکر نمی خواهد؛
شیرینی،
در تلخی ما نهفته است.